Storå-ålauget fortsætter med ny bestyrelse!

Den nye bestyrelse består af: 

Formand: Niels Hansen (fratrådt sommeren 2022)

Kasserer: Henrik Busk 

Medlem: Ivar de Graaf

Medlem:  Peter Amstrup


Generalforsamling


Der indkaldes herved til Generalforsamling den 29 marts 2023 kl. 19.00. Sted: Holstebro Aktivitetscenter Danmarksgade 13 a Holstebro


Dagsorden til Storå-Ålaug ordinære generalforsamling:


 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt.

*************************************************************


Efter generalforsamling vil der komme et aktuelt indlæg om vandføringsproblemer og stigende grundvand i Danmark. 


*************************************************************

Der afholdes bestyrelsesmøde den 9/5  hvor strategien for foreningens fremtidige virke vil blive udstukken. Bla. arbejdes med en vision om ugentlige virtuelle møder, for god kommunikation med borgere/medlemmer. Flere initiativer for at klæde byrådsmeldlemmerne bedre på, til at forstå de faktuelle sammenhænge omkring vedlgeholdelse af flere af de fysiske forhold i naturen som har indflydelse på høje vandstande omkring åens løb ind gennem Holstebro, vil blive iværksat!! 


Konstituerende bestyrelsesmøde i Storå Ålaug

Mandag den 11. april 2022 kl. 19.30

Hos Henrik Busk; Østerlundvej 7, Holstebro

Referent: Henrik Busk

Referat:

 1. 1.    Skal Storå Ålaug bestå
  Der var generel enighed om at foreningen skulle bestå.
  Der søges stadig flere medlemmer til bestyrelsen.

 2. 2.    Fordeling af bestyrelsesposter
  Formand: Niels Hansen (fratrådt) 
  Næstformand: ?
  Kasser: Henrik Busk
  Ansvarlig for  hjemmeside og Facebook: Niels Hansen

 3. 3.    Opgaver til næste møde
  Formanden Niels Hansen: forsøger at komme i dialog med de forskellige partier i byrådet.
  Peter Amstrup: kontakter Storå Golfklub, HOF og Danske vandløb for at undersøger muligheder for samarbejde.
  Ivan DeGraat: sammenligner gamle og nye kort over Storåens løb over tid.

Næste møde
9.5.22 kl. 19.30 hos Henrik Busk

Ordinær Generalforsamling i Storå Ålaug

Tirsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00

Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A.

Referat:

 1. 1.    Valg af dirigent og referent.
  Dirigent: Peter Yssing
  Referent: Henrik Busk

Der deltog ca. 10 til generalforsamlingen foruden foredragsholder, Helle Sørensen

 1. 2.    Valg af 2 stemmetællere.
  Bent Jensen og Jens Lilleøre

 2. 3.    Bestyrelsens beretning.
  Formand Kurt Thrue gav en kort gennemgang af årets forløb i foreningen.

 3. 4.    Indkomne forslag.
  ingen indkomne forslag

 4. 5.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Kasser Henrik Busk fremlagde foreningens reviderede regnskab, godkendt af revisor Flemming Marker og formand Kurt Thrue

 5. 6.    Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  Kontingent for år 2022 er 200,- kr.

 6. Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til vedtægterne.

På valg er:
Kurt Thrue (modtager ikke genvalg)

Opstillede: Henrik Busk, Niels Hansen, Ivan DeGraat, Peter Amstrup
Alle 4 blev valgt ind i bestyrelsen
Der søges stadig flere medlemmer til bestyrelsen

 1. Valg af revisorer.

På valg er:

Flemming Marker.
Flemming blev genvalgt og modtog genvalget

Efter generalforsamlingen holdt Helle Sørensen et interessant foredrag.

Der indkaldes til ordinær general forsamling onsdag den 30/3 kl. 19.00, Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A.

På den ekstraordinære generalforsamling den 23/2 besluttedes det at videreføre foreningen.

Yderligere besluttedes det at udvide bestyrelsen, og at hele den nuværende bestyrelse skal sættes på valg.

Der var flere på mødet som gav tilsagn om at ville stille op til at indtræde i bestyrelsen.

Dagsorden til Storå Ålaugs ordinære general er følgende:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt.

Mvh Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er vi blevet beæret med et indlæg af Ph.D studerende Helle Sørsensen, Bjerringbro og med efterfølgende debat. Se nedenstående CV om Helle Sørensen: 

Historier fra virkeligheden 

Et  karriereskifte efter 25 år i sundhedsvæsenet er nødt til at have bund i noget virkelig betydningsfuldt, ikke mindst når der også er en familie der skal passes og inkluderes.

Jeg har en teknisk baggrund i sundhedsvæsenet som bioanalytiker, hvor jeg i mange år har beskæftiget mig med mange forskellige grene i området bl.a. blodprøver, teknisk udstyr, ledelse og relationer til patienter.

I dag er jeg i gang med mit kandidatspeciale i Tekno-Antropologi, som er læren om interaktionen mellem mennesker og teknologi. I løbet af studiet har jeg stiftet bekendtskab med flere forskellige områder omkring vand og vandteknologier, heriblandt love og direktiver, oversvømmelser og mangel på vand, udvikling og implementering af digitale platforme og hjælpemidler.

Gennem dialoger på mange niveauer har jeg set hvilke konsekvenser, økonomiske som psykiske, de forskellige problematikker har for de mennesker der er involveret. Disse historier vil jeg gerne dele med jer, og jeg vil også meget gerne høre nogle af jeres historier.

Situationsbeskrivelse (af Betyrelsesmedlen Niels Hansen):

Alle har accepteret kommunens løsning med en dæmning syd for Holstebro i ådalen ved Hodsager.  Et projekt som er budgetteret til 45 mio. Vi er af den opfattelse, at det vil ende med at blive endog meget mere bekostelig.

Den overordnede problemstilling vedr. åløbets vigende evne til at flytte vandmasser gennem byen, som bevirker oversvømmelserne Dette forhold  kan deles i 2 dele:

 • · Åløbet efter byen er gennem åerne ikke blevet vedligeholdt, så en tilfredsstillende vandføring var blevet opretholdt..
 • · Mere og mere nedbør falder i perioder på arealer sydvest for Holstebro. Vandmængder som åsystemet sluttelig ender med at skulle transportere bort, og større og større vandmasser skal gennem Holstebro, som er tilfældet ved store nedbørsmængder gennem længere tid.

Grundlag for tiltag:

For os i bestyrelsen som har arbejdet indgående med problematikkerne omkring regulering af Storåen, så finder vi det grundlag kommunen danner sin endelige beslutning på, meget forkert. Kommunens beslutning om at lave en dæmning i Hodsager er forkert! 

Scener som disse, med store oversvømmelser i det centrale Holstebro (se nedenstående billede).  

Disse oversvømmelser kunne en ordentlig grødeskæring og vedligehold af åen ud mod Vesterhavet, have ellimineret. En hændelse som sker hver 20’ende eller 30’ende år og en begivenhed som strækker sig over 14 dage til 3 uger.

Lavprisløsningen:

Ved meget beskedne tiltag vil man kunne gøre disse oversvømmelser harmløse. Ganske få volde langs Storåens bredder ind gennem byen, vil kunne beskytte de udsatte bebyggelser, og de store vandmasser gør herefter  ingen skade. 

Jordvolde langs Åen  omkring kolonihaverne vil kunne beskytte alle udsatte bebyggelser, når vandstanden ned gennem byen er høj 

Og vi taler nu om en samlet investering på 1 – 2 mio. En investering som direkte kan sammenlignes med kommunens løsning i Hodsager til 45 mio.

Det er fuldstændigt harmløst, at der en gang hvert 20 år står vand op på store dele af Kvickly’ parkeringsplads og øvrige dele af byen er oversvømmet, som sker i 14 dage eller måske 3 uger. Og et forhold som en ordentlig vedligeholdelse af åløbet ud mod Vesterhavet, vil kunne afhjælpe. 

Fuldstændig spild af borgernes penge:

Det er bestyrelsens opfattelse at det er et fuldstændigt spild af borgernes penge, at bygge dæmningen i Hodsager. Der er nemlig  ligefremme og langt billigere løsninger mulige. Det er et fuldstændig meningsløst indhug i naturværdierne omkring Ådalen, vedr. et byggeri som også er  meget ressourcekrævende. Totalt uacceptabel når der er langt bedre og billigere løsninger mulige.

Niels Hansen.  

 Link til Danske Vandløbs Nyhedsbrev  Link

 Peter Offersens skrivelse vedr. opfordring til sammenhold om Storå-Ålaug's fremtid se Link

Del siden