Seneste nyt på hjemmesiden.

11-Juli-2021

Ordinær Generalforsamling tirsdag den 17. august kl. 19.00

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Storå Ålaug
tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00
i Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent
for det følgende år.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til vedtægterne.
På valg er:
Peter Yssing (modtager ikke genvalg)
Mette Munck (modtager ikke genvalg).
8. Valg af revisorer.
På valg er:
Flemming Marker.
9. Eventuelt.

Alle er velkomne, men det er kun medlemmer af Storå Ålaug der har stemmeret.
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til: storaa.aalaug@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Storå Ålaug.

09-Marts-2021

Generalforsamlingen og kontingent for år 2021.

Generalforsamling.

Ifølge vedtægterne for Storå Ålaug skal der afholdes ordinær generalforsamling i marts måned. På grund af Covid-19 og forsamlingsforbuddet ser vi os desværre nødsaget til at udskyde det, indtil vi må mødes fysisk igen. Når forsamlingsforbuddet er ændret så vi kan forsamles, indkalder vi hurtigst muligt til generalforsamlingen.

Kontingent.

Kontingentet for år 2021 som blev fastsat på den stiftende generalforsamling, er 200 kr. Beløbet er ikke momsbelagt.

Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Ringkøbing Landbobank,
konto nr.: 7670 - 7570067 eller MobilePay: 50 38 68 59 (Henrik Busk)
Husk at skrive navn - adresse - tlf.nr. - og E-mail ved betaling.

01-Juli-2020

Mødet blev afholdt med henblik på at komme i dialog med Holstebro Kommune om vedligeholdelse og klimatilpasning af Storå.

Vi vil gerne opfordre alle Lodsejere ned til Storå om at kontrollere at der ikke er grene, træer mm., der hindrer vandgennemstrømningen i åen. Hvis det skulle være tilfældet skal man kontakte den pågældende Kommune eller en i Ålaugets bestyrelse, der så vil tage kontakt til Kommunen.

18-Juni-2020

Se under Brink sikring.

Januar 2020 ved Golfbanen i Holstebro
Februar 2020 øst for Hodsager
Februar 2020 Mark ved Storå
Februar 2020 Ved Vemb.

Hvem er vi?

Vi er et nystartet Ålaug som havde stiftende generalforsamling den 9. januar 2020 i Holstebro.

Formålet med Storå Ålaug er at arbejde for at vandføringsevnen i Storå systemet forbedres for at undgå fremtidige utilsigtede oversvømmelser i by og opland, samtidig med at åen bevarer de naturmæssige værdier.

Dette skal ske ved at tilse at vandløbsregulativet efterleves af vandmyndigheden og fremsætte indsigelser og ændringsforslag hvor regulativet ikke i nødvendigt omfang har den ønskede effekt for afledning af vand. 

Ålauget vil endvidere støtte medlemmerne i forhold til vandløbsmyndigheden.

Del siden