Vedtægter

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er:

Storå Ålaug

§ 2. Formål

Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser for Storåsystemet i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativ i Holstebro Kommune.

Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding og miljø i tilstødende arealer

Interesserne varetages via dialog, opfølgning af vandløbsregulativ, love og andre regulativer der har indflydelse på åens vandstand, vejledning, og eventuel juridisk bistand.

§ 3. Opgaver

Foreningens opgaver er at arbejde for: 

- tilse at vandløbsregulativer efterleves af vandløbsmyndigheden

- at fremsætte indsigelser og ændringsforslag, hvor vandløbsregulativet ikke i nødvendigt omfang har den ønskede effekt for afledning af vand

- medvirke til iværksættelse af ekstraordinære tiltag, grødeskæring, oprensning og opmålinger efter behov

- at støtte medlemmerne i forhold til vandløbsmyndigheden.

§ 4. Medlemmer af foreningen

Foreningens medlemmer er grundejere der kan blive påvirket af Storå samt interesserede i Storås forhold.

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består af medlemskredsen og er foreningens højeste myndighed.

Det er generalforsamlingen, som vælger foreningens bestyrelse.

Generalforsamlingen afholdes i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres på foreningens hjemmeside, sendes via e-mail til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling skal mindst indeholde følgende: 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kræver, at mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 30 % af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om det til formanden for foreningen. Formanden skal inden 14 dage drage omsorg for rettidig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med almindeligt stemmeflertal (ordinære dagsorden).

Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ingen kan afgive mere end én stemme.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Kun skriftlige forslag, som er indkommet rettidigt, kan vedtages på generalforsamlingen. Der kan begæres skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem begærer det.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør.

For at stemme til generalforsamlingen skal kontingentet, for det år før generalforsamlingen afholdes, være betalt.

Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personlig fremmøde.

§ 6. Valg

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter stemmes under ét på det antal medlemmer, der skal vælges. Afstemningen er skriftlig.

På hver stemmeseddel skrives det antal medlemmer der skal vælges til bestyrelsen (3-7).

Stemmesedler med færre eller flere personer er ugyldige. Bestyrelsesposterne går til de medlemmer, der har fået flest stemmer. De to næste i rækkefølgen bliver suppleanter.

Suppleanter vælges kun for et år. Genvalg kan finde sted.

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer og to suppleanter. Til bestyrelsen kan vælges alle, som er gyldigt medlem af foreningen.

Bestyrelsen vælges på ordinær generalforsamling med en funktionsperiode på 2 år, og afgår 2-4 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Første år trækkes lod om hvem der sidder 1 eller 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møder efter behov.

Det tilstræbes at der afholdes møder forår og efterår i forbindelse med grødeskæring, oprensning og vandsyn.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning for foreningens virksomhed.

Formanden tegner foreningen.

Foreningens udgiftsbilag attesteres af kasserer og næstformand.

Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.

Bestyrelsen skal konstituere sig senest 3 uger efter en generalforsamling.

Afgående formand skal indkalde den nye bestyrelse til konstituerende møde.

Bestyrelsen kan invitere lodsejere, eksperter og suppleanter til at overvære bestyrelsesmøder, dog uden at disse har stemmeret.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen i afgående bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode.

§  8. Daglig ledelse

Foreningen ledes af formand og næstformand, som indkalder til bestyrelsesmøder og informerer bestyrelse og medlemmer efter behov.

§ 9. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren udarbejder et regnskab med alle indtægter og udgifter, samt fører medlemsliste og restanceliste. Kontingent opkræves inden 1. februar i regnskabsåret.

Kassereren skal hvert kvartal redegøre for foreningens indtægter, udgifter og restanceliste.

Regnskabet godkendes af bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen to revisorer for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 10. Ikrafttræden/opløsning

Foreningen er funktionsdygtig, når bestyrelsen er konstitueret.

Foreningens opløsning skal vedtages på to følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers interval.

Ved opløsning af foreningen doneres foreningens midler til en lokal almennyttige foreninger, der har interesse i Storå.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling  9.1.2020

Dirigent:     Steen Rasmussen, Nørreålav.

Del siden