Seneste nyt

07-Juni-2020

Opmåling i Holstebro by.

Nogle af jer har sikkert bemærket en gummibåd som har sejlet rundt i den vestlige del af Storåen, det er Holstebro Kommune der har iværksat nedenstående:

Med hjælp fra firmaet Orbicon WSP opmålte Holstebro kommune dybder i Storå (3D gps-opmåling) - med en fjernstyret minibåd forsynet med 5 ultralydscensorer. Samtidigt er vandspejlkoten målt på land en række steder for at verificere målinger fra båd.

Der er målt i Storå på strækningen fra Vegen å til svinget efter overløbsrampen.

Det har været planen siden sidste sommer, at opmålingen skulle foretages dette forår, men efter vinterens rekordstore regnvejrsmængder er det blot blevet endnu mere aktuelt. Ved de store vandføringer er der tilført rigtig meget sand til åen, og noget kan have lagt sig midlertidigt eller permanent bunden, på steder hvor vandet løber med lav hastighed. Tilsvarende målinger blev således også foretaget i 1994 og 2011, efter der havde været ekstremhændelser. Her rådede Holstebro kommune dog ikke over samme teknologi, men i stedet blev der med almindeligt landmålingsudstyr målt en række tværsnit af åen.

Med den nye teknologi har Holstebro kommune nu mulighed for at se udviklingen i forhold til de tidligere målinger, som blev målt de samme steder i 1994 og i 2011, og har også mulighed for at overvåge bunden et hvilket som helst sted fremover.

Formålet med opmålingen er at sikre overholdelsen af vandløbsregulativet. I Holstebro by er der krav om, hvor højt vandet må være ved en given vandføring (målt ved 22.10) på 6 forskellige lokationer i vinterhalvåret (1. december til 1. maj). Dette kontrolleres mindst 8 gange om året.

Viser det sig, at vandstanden er for høj på en af de seks lokationer gennem byen, kan vi nu ved hjælp af den nye opmåling, langt bedre sætte ind med en oprensning det rette sted.

06-Maj-2020

Beskæring af træer mm.

Herning Kommune har oplyst at de nu har været igennem deres del af strækningen på Storå og har beskåret træer og buske langs Åen.

27-Februar-2020

Lodsejer - borgermøde I Bur Forsamlingshus.

Storå Ålaug inviterer til borgermøde for alle interesseret i
Bur forsamlingshus torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00.

Mange borgere vest fra Holstebro til Nissum fjord har ytret ønske om at vi arrangere et borgermøde. Man vil gerne sende et ønske / budskab til myndighederne om at få renset åen, så vandgennemstrømmen forbedres.

På mødet vil der være følgende indlæg:

- Jolanda d’ Graff, Landmand i Vemb:
Afvandings-regler i Holland.

- Jens Heiselbæk, Planterådgiver i Lemvig:
Optimal plantevækst via sund jord / Naturforvaltning.

- Morten Lauge Fejerskov, Vandløbsrådgiver ved Niras:
Vandløbs-regulativ / Oprensning og pleje af vandløb.

- Kristian Gade, Formand for Holstebro - Struer Landboforening:
Politiske strømninger vedr. Oversvømmelses-problemer.

Stor Ålaug er vært ved kaffen.

29-Februar-2020

Stormøde i Brædstrup arrangeret af Landbrug og Fødevarer

- om de massive oversvømmelser,
som vi ser landet over


lørdag d. 29. februar 2020 kl. 13.00
på Hotel Pejsegården i Brædstrup

(tilmelding nødvendig på https://www.conferencemanager.dk/stormoedeomoversvoemmelse29feb2020/conference.html)

Lige nu ser vi en dramatisk situation over hele landet med oversvømmede marker og åer, der går over sine bredder. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer sammen med Danske Vandløb m.fl. til stormøde om oversvømmelserne.

Vejret kan vi aldrig være herre over, og store mængder regn er ikke fremmed. Men den manglende handling fra regeringen og mange kommuner i forhold til vores vandløb er et svigt af både parcel- og sommerhusejere samt mange landmænd. Der er behov for langt større handling fra kommunerne i forhold til grødebeskæring, og også oprensning af slam og sand, så gennemstrømningen i vandløbene forbedres - og fra statens side har vi stærkt brug for en forbedret vandløbslov. Allerede for to år siden lavede vi et fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening, som politikerne straks kan tage udgangspunkt i.

Landbruget er en del af løsninen på klimaforandringerne, men det kræver også aktive myndigheder, som løfter deres del af ansvaret.

Stormødet finder sted på hotel Pejsegården, og miljøministeren er inviterert. Derudover inviteres lokale byråd, grundejerforeninger og egne medlemmer til en samtale om, hvordan de vil engagere sig i de udfordringer, vi ser nu, og kun vil se flere af de kommende år.

Jeg håber på, at mange landmænd og parcelhusejere vil tilmelde sig og vise, hvor stor en udfordring, det er for vores erhverv og boliger, når kommuner og regeringen svigter ansvaret for vores vandløb.

Med venlig hilsen
Martin Merrild
formand L&F

Del siden